EPİSTOLYAR İRSİ  | Qəzəllər

Məktublar | Teleqramlar

 

 

 

 

Məhsəti Gəncəvi "Dün kaşi kuzəmi daşlara çaldim."
Nişat Şirvani "Başdan ki, xəyali kəməri kakulə düşdü".
1 papka - f.588, siy.1, sax.vah.15

 
 

Əlişir Nəvai " Ola xəstə könül","Canim üzülür hicrilə canan gərəkdir" .
2 papka - f.588, siy.1, sax.vah.16

 
 

Məmməd Rahim "Ay qiz", "Keçdi", "Gəlməsəydin" M.Y. Lermontov "Laylay" (tərcümə edəni M.Rahim) Məmməd Rahim "Sevgilim". 3 papka - f.588, siy.1, sax.vah.17

 
 

Seyid Əzim Şirvani "Gördüm ayaq dedim ey gül görüm ", "Mənə ol mahi-bimehrim yəqinimdir ki,ram olmaz". 4 papka - 588, siy.1, sax.vah.23

 
 

Molla Pənah Vaqif "Pəri", "Nədəndir", "Tellər". 5 Papka - F.588, Siy.1, Sax.Vah.8

 
 

Aşiq Ələsgər "Düşdü", "Yeridi", "Gözəl", "Narin Üz" Aşiq Əhməd Rüstəmov "Nədir". 6 Papka - F.588, Siy.1, Sax.Vah.7

 
 

Hüseyn Cavid "Nə eşq olaydi,nə aşiq" Əhməd Cəmil "Dərədə dan üzü şehli bənövşə". 7 papka - f.588, siy.1, sax.vah.22

 
 

Mirzə Ələkbər Sabir "Sərvi –azad qəsdilə mənə yalan görünür". 8 papka - f.588, siy.1, sax.vah.19

 
 

Nizami Gəncəvi "Gecə xəlvətcə bizə çeşmi-xumar gəlmiş idi", "Ay üzlü nigarim, kimə mehman olacaqsan". 9 papka - f.588, siy.1, sax.vah.14

 
 

Həsən "Könül ta var əlində ixtiyarin tərki-cam etmə", Bəbir "Gözəlim kim sevə bilməz bu gözəllikdə səni", Əsgər "Məni məftun etmiş gül üzünə o nazənin dilbər". 10 papka - f.588, siy1, sax.vah.21

 
 

"Aqilin eşqi cüda saldi,zəbun etdi məni", "Baxdiqca,ey gözəl sənin ol qara gözlərinə", "İstərsən məhv olmuş bisutun daği". 11 papka - f.588, siy.1, sax.vah.25

 
 

Qasim Bəy Zakir "Badi-səba söylə mənim yarima", "Bu gün bayram günü şehli-çəməndə". 12 papka - f.588, siy.1, sax.vah.13

 
 

Səməd Vurğun "Ey könül ! Min namə yaz bir gülüzarin eşqinə", "Sözsüz məzəsiz can ilə canan ola bilməz". 13 papka - f.588, siy.1, sax.vah.11

 
 

Mirvarid Dilbazi "Çoban qara", "Mənim". 14 papka - f.588, siy.1, sax.vah.12

 
 

Süleyman Rüstəm "Düşdü", "Bağişla" , "Sevginin qədrini bu əsrdə hər kəs bilə bilməz" Rəsul Rza "Vətən haqqinda mahni". 16 papka - f.588, siy.1, sax.vah.18

 
 

Bəxtiyar Vahabzadə "Güləsən gərək", "Görüş", "A dostlar". 17 papka - f.588, siy.1, sax.vah.9

 
 

Əliağa Vahid "Sevgilim, qaşlarin çatib baş-başa", "Könül vəfasiz olan nazlı yara yalvarma", "Görsəm ey gül,ölərəm bir də səni xar ilə". 18 papka - f.588, siy.1, sax.vah.10

 
 

İfa etdiyi müxtəlif mahnıların mətnləri və qəzəlləri. 19 papka - f.588, siy.1, sax.vah.3

 
 

İfa etdiyi müxtəlif mahnıların mətnləri və qəzəlləri. 20 papka - f.588, siy.1, sax.vah.2

 
 

İfa etdiyi müxtəlif mahnıların mətnləri və qəzəlləri. 21 papka - f.588, siy.1, sax.vah.4

 

 

 

 

 
® Xan Şuşinski Fondu; Musiqi Dünyası, 2013 Layihənin iştirakçıları