ƏDƏBİYYAT  | Kitablar

Qəzetlər | Məqalələr

 

 

 

1. Abasova E. Kurban Primov. Moskva, 1963.

2. Abasova E. Səid Rüstəmov. Bakı, 1973.

3. Abdullayeva S. Azərbaycan xalq çalğı alətləri. Bakı, 2002.

4. Abdullayeva S. Azərbaycan folklorunda çalğı alətləri. Bakı. 2007.

5. Abdullayeva Z. Ecazkar sənətkar. Bakı, 2007.

6. Aqayeva S. Əbdulkadir Maraqi. Baku, 1983.

7. Azərbaycan xalq musiqisi. Oçerklər . (müəlliflər: İsazadə Ə., Eldarova Ə., İsmayılzadə R., Məmmədov N., Zöhrabov R., Hüseynli B.). Bakı, 1981.

8. Azərbaycan milli ensiklopediyası. Azərbaycan ( Redaksiya heyətinin sədri İ. Əliyev ). Bakı, 2007.

9. Babayev E. Ənənəvi musiqimiz. Müçahidələr və mülahizələr. Bakı, 2000.

10. Baqirova S. Azərbaycan muğamı. Məqalələr, məruzələr, tədqiqatlar. II cild. Bakı, 2007.

11. Bədəlbəyli Ə. Qurban Primov. Bakı, 1955.

12. Bədəlbəyli Ə. İzahlı - monoqrafik musiqi lüğəti. Bakı, 1969.

13. Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələri. AEA-nın nəşri, Bakı, 1968.

14. Cəfərov C. Həqiqət Rzayeva. Bakı, 1957.

15. Dilbazi M. Bakının Musiqi həyatı ( XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəlləri ). Bakı, 2007.

16. Əbdülqasımov V. Azərbaycan tarı. Bakı, 1989.

17. Əbdülqasımov V. Ansambl və orkestrlərdə tarın yeri. Bakı, 1991.

18. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. Bakı, 1978.

19. Əmirov F. Musiqi düşüncələri. Bakı, 1971.

20. Əliverdibəyov A. Rəsmli musiqi tarixi. ( Transliterasiyası, tədqiqi və lüğətin tərtibçisi A. Xəlilova ). Bakı, 2001.

21. Əliyeva F. Musiqi tariximizin səhifələri. Bakı, 2003.

22. Əliyeva F. XX əsr Azərbaycan musiqisi: Tarix və Zamanla üz - üzə. Bakı, 2007.

23. Fətullah Şirvani. Musiqi məcəlləsi. ( Ərəb dilindən tərcümə edən :Ə. Əmirəhmədov, ixtisas redaktoru, ön söz və şərhlərin müəllifi Z. Səfərova ). Bakı, 2006.

24. Hacıbəyov Ü. Əsərləri .Dörd cilddə. AEA - nın nəşri . I cild – Bakı, 1964; II cild – Bakı, 1965; III cild – Bakı, 1968.

25. Hacıbəyov Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. Bakı, 1945. Dördüncü nəşri: Bakı, 1985.

26. Hacıbəyov Ü. Azərbaycan türklərinin musiqisi haqqında. ( Təqdim edəni, ön söz və lüğətin müəllifi F. Əliyeva ). Bakı, 2005.

27. Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində. Bakı, 2001.

28. XX əsr Azərbaycan musiqisi. Məqalələr toplusu. Bakı, 1994.

29. XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları. 3 cilddə ( Toplayanı və tərtib edəni, giriş məqaləsinin, qeydlərin, lüğət və adlar göstəricisinin müəllifi F.Əliyeva). I kitab ( 1901 - 1911 ). Bakı, 2005; II kitab ( 1911 - 1917 ). Bakı, 2005; III kitab ( 1918-1920). Bakı, 2006.

30. İmrani R. Azərbaycan muğam janrının yaranması və inkişaf tarixi. Bakı, 1994.

31. İmrani R. Muğam tarixi. Bakı, 1999.

32. İsmayılov M. S. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. Bakı, 1984.

33. İsmayılzadə R. Azərbaycan musiqi rəngləri. Bakı, 1985.

34. Kazımov N. Səid Rüstəmov. Bakı, 2007.

35. Kərimov K. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri. Bakı, 1959.

36. Kərimov K. Azərbaycan musiqi alətləri. Bakı, 2003.

37. Mansurov B. Xatirələr. ( Tərtibçilə: M. Mansurova, E. Mansirov ) .Bakı, 2003.

38. Mansurov E. Muğam düşüncələrim. Bakı, 1985.

39. Məmmədov V. Muğam, söz. ifaçı. Bakı, 1981.

40. Məmmədov V. Havalansın Xanın səsi. Bakı, 1971.

41. Məmmədova R. Azərbaycan muğamı. Bakı, 2002.

42. Mir Möhsün Nəvvab. Avropa ibtidai musiqi savadı dərsliyi. ( farscadan tərcümə, ön sözün və şərhlərin müəllifi G. Şamilli ). Bakı, 1995.

43. Mirzə bəy. Musiqi risaləsi ( farscadan tərçümə, ön sözün və şərhlərin müəllifi G. Şamilli ). Bakı, 1995.

44. Mirzəyev Z. Azərbaycan qarmonu. Bakı. 2005.

45. Musayev R. Qarabağ xanəndəlik sənəti. Bakı, 2003.

46. Mustafa Çəmənli. Muğam dünyasının Xanı.Bakı, 2001.

47. Nəcəfzadə A. Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti. Bakı, 2004.

48. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası. ( red. N. İvrahimov ). Bakı, 2007.

49. Paşayeva Y. Əfrasiyab Bədəlbəyli və Azərbaycan xalq musiqisi. Bakı, 2002.

50. Rəhmanlı Ə. Qarmon ifaçılığı sənəti və onun Azərbaycanda tədrisi. Bakı, 2008.

51. Rəhmətov Ə. Əhməd Bakıxanov. Bakı, 1977.

52 .Səfərova Z. Üzeyir Hacıbəylovun elmi irsində nəzəri problemlər. Bakı, 1985.

53. Səfərova Z. Səfiəddin Urməvi. Bakı, 1995.

54. Səfərova Z. Əbdülqadir Marağai. Bakı, 1997.

55. Səfərova Z. Qədim Azərbaycan musiqi terminləri lüğəti. Bakı, 1997.

56. Səfərova Z. Azərbaycan musiqi elmi ( XIII - XX əsrlər ). Bakı, 1998.

57. Səfiəddin Urməvi. Kitabül - ədvar. ( Ərəb dilindən tərcümə edən: M. Paşayev, Ixtisas redaktoru, ön söz və şərhlərin müəllifi Z. Səfərova ). Bakı, 2006.

58. Şuşinski F. Azərbaycan xalq musiqiçiləri. Bakı, 1985.

59. Şuşinski F. Cabbar Qaryağdı oğlu. Bakı, 1964.

60. Şuşinski F. Sadıqcan. Bakı, 2007.

61. Şuşinski F. Xan Şuşinski. Bakı, 1989.

63. Zoxrabov R. Muğam. Bakı, 1991.

64. Zoxrabov R . ” Çahargah” muğamının nəzəri əsasları. Bakı, 2000.

65.Zoxrabov R.” Rast” muğam dəstgahının nəzəri əsasları. Bakı, 2002.

66. Zoxrabov R. Zərbi - muğamlar ( Musiqi - nəzəri tədqiqat ). Bakı, 2004.

 

     

 

 

 
® Xan Şuşinski Fondu; Musiqi Dünyası, 2013 Layihənin iştirakçıları